Zásady ochrany osobních údajů

Skupina De’Longhi považuje ochranu osobních údajů třetích stran, kterými nakládá za velmi důležitou a zavazuje se chránit soukromí uvedených třetích stran včetně zejména soukromí svých zákazníků. Skupina De’Longhi respektuje práva, základní svobody a důstojnost subjektů osobních údajů, zejména s ohledem na důvěrnost, osobní identitu a právo na ochranu osobních údajů. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné skupinou De’Longhi Group (tj. společností De’Longhi S.p.A., společností De’Longhi Appliances S.r.l. a jejími dceřinými společnostmi) prostřednictvím internetové stránky skupiny De’Longhi Group www. (dále jen „Internetová stránka“) a jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany skupiny De’Longhi Group.

 

A) Správce osobních údajů

Společnost DeLonghi Praga s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vojtěšská 6/211, PSČ 11000 (dále jen „DeLonghi“), je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

 

B) Účel zpracování osobních údajů

Společnost De’Longhi zpracovává osobní údaje v souladu se Zákonem pro účely:

       i)   registrace zakoupených produktů a reklamací vyplývajících ze záruky na tyto produkty,

       ii) marketingové a komerční účely, konkrétně pro zasílání obchodních sdělení,

       iii) vyhotovování statistik a výkonu odpovědných marketingových činností, jakož i prémiových programů a průzkumů spokojenosti zákazníků.

 

C) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Společnost De’Longhi je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje, které nám poskytnete:

  • jméno a příjmení (p)
  • adresa (p)
  • datum narození
  • emailová adresa
  • telefonní číslo

 

Poskytnutí výše uvedených údajů z Vaší strany je čistě dobrovolné. Avšak pokud odmítnete některé z výše uvedených údajů poskytnout, je možné, že Vám společnost De’Longhi nebude schopna poskytnout některé nebo žádné služby, které od ní budete požadovat.

 

Společnost De’Longhi (nebo třetí strany, které jsou poskytovateli služeb jednajícími jejím jménem) je rovněž oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. cookies, kdykoliv navštívíte Internetové stránky. Více informací o používání cookies ze strany společnosti De’Longhi naleznete v Zásadách užívání cookies.

 

D) Právní základ zpracování osobních údajů

Berete na vědomí, že zpracování Vašich osobních údajů se řídí Zákonem a že Vaše osobní údaje společnost De’Longhi zpracovává podle čl. 5 odst. 2 Zákona, a to především na základě vašeho dobrovolného souhlasu.

Udělujete nám souhlas na dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování osobních údajů, která však nebude delší, než do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli a bezplatně odvolat, pokud nás budete kontaktovat (viz naše kontaktní údaje níže).

E) Způsoby zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jsou shromažďovány na Internetové stránce nebo které zašlete společnosti De’Longhi poštou, faxem nebo e-mailem, jsou manuálně nebo prostřednictvím elektronických prostředků zpracovávány a archivovány zaměstnanci společnosti De’Longhi v souladu s právními předpisy.

Společnost De’Longhi je oprávněna poskytovat osobní údaje kterékoli z dceřiných společností patřících do skupiny De’Longhi Group, pokud to považuje za nutné, za účelem vyřizování Vašich žádostí. Seznam dceřiných společností skupiny De’Longhi Group, které jsou zpracovateli osobních údajů jménem společnosti De’Longhi, je uveden zde.

S ohledem na bod 2 výše a/nebo jakoukoliv výjimku stanovenou v příslušných směrnicích a právních předpisech nebudou osobní údaje rozesílány nebo zpřístupňovány třetím stranám.

 

F) Práva zákazníka

Poskytnutím osobních údajů společnosti De’Longhi potvrzujete, že Vás společnost De’Longhi poučila ve smyslu § 21 Zákona o Vašem právu (i) na přístup k osobním údajům (ii) na opravu nebo odstranění Vašich osobních údajů, (iii) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (iv) požadovat nápravu protiprávního stavu, zejména pozastavením zpracování, opravou, doplněním či likvidací Vašich osobních údajů, (v) podat stížnost k orgánu dohledu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, a (vi) nejpozději s účinností od 25. května 2018, také o právu na přenositelnost osobních údajů, právu vyžadovat vymazání osobních údajů a omezení zpracování osobních údajů podle podmínek stanovených ve Všeobecném nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

 

G) Zabezpečení ochrany osobních údajů

Společnost De’Longhi systematicky pracuje na udržování vysoké úrovně bezpečnosti za účelem ochrany Vašich osobních údajů. Společnost De’Longhi přijímá vhodná opatření k zabezpečení před neoprávněným nebo nezákonným přístupem k Vašim osobním údajům ze strany jiných fyzických nebo právnických osob. Jelikož žádný počítačový systém není zcela bezpečný, společnost De’Longhi je přesvědčena o tom, že opatření přijatá na Internetové stránce jsou v souladu s dobrou praxí v daném odvětví a pro ochranu Vašich osobních údajů dostatečná. Společnost De’Longhi má zavedena opatření na ochranu svých databází a k těmto databázím omezuje přístup též interně.

 

H) Odkazy na jiné internetové stránky

Tato Internetová stránka může obsahovat odkazy na internetové stránky, které nepatří skupině De’Longhi Group. Skupina De’Longhi Group nenese odpovědnost za ochranu osobních údajů, které poskytnete třetím stranám a/nebo výše uvedeným internetovým stránkám.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány pouze pro Internetovou stránku.

Skupina De’Longhi Group Vám doporučuje, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé internetové stránky, kterou navštívíte.

Datum poslední aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů: 1. říjen 2017.

 

DeLonghi Praga s.r.o.

Vojtěšská 6/211

110 00 Praha 1

Email:zakaznickalinka@external.delonghigroup.com