Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

 

Ο Όμιλος De’Longhi Group θεωρεί ότι η προστασία προσωπικών δεδομένων τρίτων που βρίσκονται στην κατοχή του είναι πολύ σημαντική και δεσμεύεται να προστατέψει την ιδιωτική ζωή των εν λόγω τρίτων συμπεριλαμβανομένων χωρίς να περιορίζεται των πελατών της. Ο Όμιλος De’Longhi σέβεται τα δικαιώματα των δεδομένων των υποκειμένων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια ειδικά αναφορικά με την εμπιστευτικότητα, την προσωπική ταυτότητα και το δικαίωμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Όμιλο De’Longhi (De’Longhi S.p.A., De’Longhi Appliances S.r.l. και τις θυγατρικές του) από τον ιστότοπο του ομίλου De’Longhi (εφεξής «ιστότοπος») και άλλες πηγές και περιγράφει πως ο Όμιλος De’Longhi χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα.

 

A) Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

1. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο De’Longhi για την εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ενώ διεκπεραιώνει τα αιτήματα του σχετικού υποκειμένου των δεδομένων (εφεξής «υποκείμενο δεδομένων»).

2. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επικοινωνήσει ο Όμιλος με το υποκείμενο των δεδομένων αναφορικά με πιθανές προωθητικές ενέργειες, επιχειρηματικές πληροφορίες, ανάλυση οικονομικών/στατιστικών στοιχείων, προγράμματα πριμοδότησης και έρευνες ικανοποίησης πελατών. Επιπλέον τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες μάρκετινγκ ή ως εμπορικές πληροφορίες για να ενθαρρύνουν ή να ανταμείψουν τους πελάτες για αγορές μέσω φυλλαδίων, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου, mms και/ή ενημερωτικών δελτίων.

 

B) Μέθοδοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπο braunhousehold.gr ή αποστέλλονται με ταχυδρομείο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τον Όμιλο De’Longhi από τα υποκείμενα των δεδομένων υπόκεινται σε επεξεργασία και αρχειοθετούνται δια χειρός ή με ηλεκτρονικά μέσα, από το προσωπικό που διορίζεται από τον Όμιλο De’Longhi, και αυτό σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου.

Ο Όμιλος De’Longhi θα πρέπει να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε οποιεσδήποτε θυγατρικές του Ομίλου De’Longhi, αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για να διεκπεραιώσουν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων.

Δεδομένου του σημείου 2 ως άνω και/ή οποιασδήποτε εξαίρεσης που ορίζεται από τους ισχύοντες κανόνες και την ισχύουσα νομοθεσία, τα προσωπικά δεδομένα δε θα κυκλοφορούν και δε θα κοινοποιούνται σε τρίτους.

 

Γ) Δεδομένα πλοήγησης και πολιτική Cookies

Παραπομπή στην πολιτική μας για τα Cookies

 

Δ) Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Ο παρόν ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες που δεν ανήκουν στον Όμιλο De’Longhi. Ο Όμιλος De’Longhi δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το υποκείμενο δεδομένων σε τρίτους και/ή στις ως άνω αναφερόμενες ιστοσελίδες.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αναπτύχθηκε μόνο για τον ιστότοπο braunhousehold.gr.

Ο Όμιλος De’Longhi συνιστά να επανεξετάσετε τις πολιτικές απορρήτου του κάθε δικτυακού χώρου που επισκέπτεστε.

 

E) Υποβολή δεδομένων

Με εξαίρεση των δεδομένων πλοήγησης της προαναφερόμενης πολιτικής Cookies, η υποβολή δεδομένων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του υποκειμένου των δεδομένων και η τελική άρνηση τους δεν έχει επιπτώσεις για το υποκείμενο δεδομένων και η ενδεχόμενη άρνηση αυτής δεν έχει άλλες συνέπειες για το υποκείμενο δεδομένων εκτός από την αδυναμία του Ομίλου De’Longhi να προσφέρει τις ζητούμενες υπηρεσίες.

 

ΣΤ) Τροποποιήσεις πολιτικής

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου κατά περιόδους αναρτώντας μία νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να είστε βέβαιοι ότι ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές.

 

Ζ) Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Για τυχόν ερωτήσεις ή ζητήματα αναφορικά με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου παρακαλείστε να επικοινωνείτε με

 

[De’Longhi Kenwood Hellas]
με καταχωρημένο τόπο εργασίας
Μαρίνου Αντύπα 96, Νέα Ιωνία,
210 2854880.

Μόλις παραδώσει προσωπικά δεδομένα, το υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αποκτήσει επιβεβαίωση σχετικά με την ύπαρξη προσωπικών δεδομένων που τον/την αφορούν, καθώς και να γνωρίζει το περιεχόμενο και την προέλευση των εν λόγω δεδομένων, για να διενεργήσει την ενημέρωση, ολοκλήρωση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων. 

 

Ο Προϊστάμενος Προστασίας Δεδομένων
Braun Household
1-3 New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH